Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

LSS-omsorg print

Sat 21. Feb 15 00:45

LSS omsorgen i Vilhelmina kommun skall präglas av de övergripande mål som uttrycks i socialtjänstlagen, LSS-lagen och i mål och riktlinjer. Kommunala mål är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. I målprogrammet beskrivs ansvarsområden och den politiska viljan samt ambitionsnivån för LSS omsorgen.

Vilhelmina kommuns LSS omsorg omfattar gruppboenden, dagverksamhet samt övriga insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta. Lagen omfattar personer med stora omfattande funktionsnedsättningar, personer med autism eller personer med utvecklingsstörning och ger dem ökade möjligheter att själv påverka utformningen av stöd och serviceinsatserna. Rättigheterna är personlig assistans, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn, kontaktmannaskap, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar eller för vuxna samt ledsagning och avlösarservice. Personkrets 1 och 2 i LSS har också rätt till daglig verksamhet.

Särskilt stöd och habilitering ges av Landstingets team för särskilt stöd och habilitering. Färdtjänst söks av färdtjänsthandläggare inom kommunen. Om man på grund av en funktionsnedsättning behöver få sin bostad ombyggd eller anpassad kan man söka bostadsanpassningsbidrag.

LSS omsorgen verkställer även beviljade insatser enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år.

Förvaltningschef sociala
Tel 0940-140 23

Ansökan
Handläggarenheten utreder och fattar beslut. Ansökan skickas till:
Handläggarenheten
Torget 6
912 91 Vilhelmina

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer LSS-omsorg
Telefontid kl 08.00-09.30
Områdechef personlig assistans, kontaktperson tel 0940-140 18
Områdeschef Jobb@/Galaxen, Gruppbostäder tel 0940-143 28
Områdeschef Trapphusboende, Solsidan, Mobila teamet tel 0940-142 54
Områdeschef personlig assistans fjälldalarna tel 146 40
Kanslist tel 0940-140 15
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601