Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter print

Mon 17. Dec 12 16:52

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Denna lag ersätter de två tidigare minoritetsspråklagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli.

Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer samt deras språk.  De nationella minoritetsspråken är; samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Grundskydd
Minoritetslagens grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter.
Grundskyddet innebär att:
  • förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, även 8 § språklagen)
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)

Förstärkt skydd
Minoritetslagen innehåller också bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. Det förstärkta skyddet innebär bland annat att:
  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
  • kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.


Läs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) på:Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601