Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kostnader och utgifter - 4-8 print

Thu 7. Mar 13 08:56

Utgift och kostnad = Värdet på anskaffad resurs.

Följande grupper ingår i kontoklass 4-8:

Kontoklass 4
Kontoklass 6 o 7
40. Inköp anläggnings och finansiella oms.tillgångar
41. Inköp anläggnings- och underhållsmaterial
45. Lämnade bidrag
46. Köp av huvudverksamhet60. Lokal- och markhyror
61. Fastighetskostnader
62. Bränsle och energi
63. Hyra/Leasing av anläggningstillgångar
64. Förbrukningsinventarier o förbrukningsmaterial
65. Kontorsmaterial och trycksaker
66. Reparationer och underhåll
68. Tele-, IT-kommunikation, postbefordran
69. Kostnader för transportmedel
70. Transporter och resor
71. Representation
72. Annonser, reklam och information
73. Försäkringspremier och riskkostnader
74. Övriga främmande tjänster
75. Tillfälligt inhyrd personal
76. Diverse kostnader
78. Realisationsförluster och periodiseringskonton
79. Avskrivningar
Kontoklass 5
Kontoklass 8
50. Löner arbetad tid
51. Löner ej arbetad tid
53. Andra ersättningar
54. Kostnader naturaförmån
55. Kostnadsersättningar
56. Sociala avgfiter enl. lagar o avtal
57. Pensionskostnader

80. Skatteintäkter
82. Bidrag från utjämningssystemen och genom statliga bidrag.
83. Avgifter i utjämningen
84. Finansiellla intäkter
85. Finansiella kostnader
87. Extraordinära intäkter
88. Extraordinära kostnader
89. Årets resultat

Klicka på länkarna till vänster för att komma till kontoklasserna.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601