Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

IT-strategi print

Tue 14. Jun 11 11:26

IT-strategi för Vilhelmina kommun

Vilhelmina – en del i informationssamhället för alla

Inledning

Denna IT-strategi, som utarbetats av KS-IT-grupp och antagits av KS klarlägger den övergripande strategi som kommunen har och som ska leda till verksamhetsutveckling för företag och offentliga myndigheter i Vilhelmina kommun.

IT skall ses som ett stöd som skall underlätta och effektivisera kommunens service till företag och kommunmedborgarna.
Dokumentet vänder sig i första hand till de som på olika nivåer har ett ledningsansvar för IT-frågor. Det är dock ett krav att alla anställda som arbetar med IT som verksamhetsstöd har kännedom om IT-strategins innehåll och innebörd.

KS har utsett KS-IT-grupp att vara kommunens strategiska resurs. Denna uppgift innebär att gruppen, förutom att utarbeta och ständigt utveckla strategi- och policyfrågor inom ITområdet, har ansvar för att följa upp att innehållet i detta dokument tillämpas samt att besluta i frågor där avsteg från gällande praxis aktualiseras.

IT-strategin utgår från befolkningens/företagens och de offentliga verksamheternas behov.

Frågor som rör IT-infrastrukturen hanteras i IT-infrastrukturplanen som finns bifogad.
Dokumenten tillsammans ska ses som en helhet.


IT – för tillväxt i hela kommunen

Tillgänglighet/IT-infrastruktur

Vilhelmina kommun vill vara med och stimulera informationssamhällets utbredning och
höja tillgängligheten till IT-tjänsterna i hela kommunen.
Genom aktivt deltagande i olika projekt, regionala som lokala, ska målen nås och medel
för genomförande erhållas.
Genom olika satsningar vill kommunen öppna dörrar för till exempel distansstudier
(exempelvis Akademi Norr) i olika nivåer och besitta sådan kapacitet att det utan större
insatser, ekonomiska som praktiska, går att i hela bygden ta emot företagsverksamhet
som har stora kapacitetsbehov.
Visionen är att tillväxten ska främjas, sysselsättningen öka hos befintliga/nya företag och
att alla elever i kommunens samtliga skolorter har samma förutsättningar och tillgång till
tjänsterna på näten.

Se bilaga 2, IT-strategi KUN (IT - i utbildningens tjänst.)

Vid satsningar på området skall enhetlighet eftersträvas kring kommunikation,
informationsstruktur, hård och mjukvara, etc. enligt fastställd kommunstandard i syfte att
möjliggöra enklare och billigare underhåll och service. Integration skall ske mellan system
via centrala lösningar och specialanpassningar i respektive system undvikas.
Se bilaga 3, Infrastrukturplan för Vilhelmina Kommun.

IT - i befolkningens tjänst

Demokratiaspekten

Befolkningen ska genom kommunens satsningar på infrastrukturområdet få ökade
möjligheter till information om offentlig verksamhet och införlivas i den politiska
beslutsprocessen genom användning av IT.
De möjligheter som webbaserade lösningar ger, exempelvis enkäter, webepost,
blanketthantering och dialog med politikerna, ska tillämpas.

Jämställdhet, utsatta grupper

Vilhelmina kommun ser också att utsatta gruppers livskvalitet kan höjas genom
användandet av IT.
Vilhelmina kommun vill därför vara med och öka människors förutsättningar att utnyttja
informationsteknikens möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och
eventuella funktionshinder.

Miljöaspekter

Transporters miljö- och hälsopåverkan ska minskas genom att stimulera användning av IT.
IT-utrustningen ska inordnas i ett ekologiskt hållbart kretslopp.
IT-Strategi, 2000 – 2001 för Vilhelmina kommun

IT – i vårdens tjänst

Samverkan med Landstinget

Kommunen ska aktivt delta och samverka med landstinget i exempelvis
telemedicinprojekt för att bland annat kunna underlätta specialistbedömningar på distans.

IT – i företagens tjänst

Näringsliv/Turism

Satsningarna ska syfta till att dels marknadsföra de företag och organisationer som verkar i
kommunen och att marknadsföra kommunens kvaliteter inom besöksnäringen.
I ett längre tidsperspektiv ska resultatet bli ökad sysselsättningen i kommunen genom ökad
turism och nya företagsetableringar.

För att nå syftet har Vilhelmina Kommun som strategi att utveckla den befintliga
webbplatsen samt att medverka vid utbildningssatsningar (intern/extern personal) för att
stärka kompetensen att använda Intemet som mediakanal för kommunens
informationsproduktion.

Samarbete med grannkommunerna

Satsningar på IT-området samordnas med våra grannkommuner, dels genom ITkoordinatorernas
funktion men även i andra samarbetsformer.
Regionen blir på så sätt ett attraktivare område, till exempel vid etableringar av större
företag.
Samarbetet ska även leda till bättre resursutnyttjande och högre kompetens inom ITområdet
i regionen.

IT – i bibliotekets tjänst

Bibliotekets roll är att lindra och strukturera ”detta informationens kaos” och att aktivt
bidraga till att mildra skillnaderna genom att erbjuda medborgarna avgiftsfria
Internettjänster.
Folkbiblioteket ska stimulera ökad användning av IT, medverka till jämlik tillgång till IT,
medverka till jämlik tillgång till offentlig information, stimulera kommuninvånarna att
delta i det offentliga samtalet för att därmed stärka demokratin, motverka att
kunskapsklyftorna ökar, öka bildnings- och kunskapsnivån.
Biblioteket tillgängliggör on-line information via sin hemsida från olika databaser,
exempelvis ska bokbeståndet presenteras via den hemsida som Biblioteket administrerar
och ständigt utvecklar.

IT – i förvaltningarnas tjänst

(Intern verksamhet)

Drift och servicenivå

Som grundregel gäller att IT-enheten ansvarar för drift och kommunikation.
Förvaltningarna ansvarar för sina respektive verksamhetssystem inklusive registeransvar,
leverantörskontakter, versionsuppdateringar samt planering och ekonomi kopplad till
systemansvaret.

När speciella behov finns kan överenskommelser upprättas kring systemansvar,
servicenivåer, säkerhet och ansvarsfördelning mellan berörd förvaltning och IT-enheten.
Visionen är att nå en störningsfri IT-miljö där alla behov av IT-hjälpmedel för en effektiv
verksamhet finns tillgodosedda.

Kompetens

Kommunen skall ha en strategisk kompetens i syfte att bevaka omvärldsförändringar inom
IT-området, vilket bland annat innefattar att se trender, göra vägvalsbedömningar, etc.
Personalen är en viktig resurs i IT-utvecklingen och dess kunnande skall tas till vara och
vidareutvecklas.

Genom IT-enheten skall hög teknisk kompetens och beställarkompetens för kommunens
behov säkerställas. Förvaltningscheferna ansvarar för att berörd personal har en god
grundkompetens. Varje förvaltningchef ansvarar dessutom för att den egna personalen har
nödvändig förvaltningsspecifik kompetens.

Telefoni

Utvecklingen är sådan att telefoni och data integreras allt mer.
Målet är att säkerställa hög tillgänglighet, tydliga ansvarsområden, etc. i syfte att uppnå
en bra telefonservice. IT-enheten hanterar tekniken som ska tillgängliggöra användarna i
myndighetsväxeln och personalenheten ansvarsområdena för ”växelpersonalen”.
Grundregeln är att kommunens samtliga verksamheter skall tillhöra kommunens
växelsystem och ha en för arbetssituationen anpassad utrustning.
Se bilaga 1, mobiltelefonipolicy.

Ekonomi och investeringar

Investeringar skall utvärderas ur ett helhetsperspektiv, vilket bland annat omfattar
ekonomiska och driftmässiga konsekvenser samt tillgänglighetsaspekter. Investeringar och
inköp skall ske inom ramen för centralt upprättade ramavtal.
IT-investeringarna ska årsvis i förväg budgeteras.

Säkerhet

Säkerhetsbegreppet omfattar kapitalskydd (stöld), dataskydd (intrång, integritet),
driftsäkerhet (säkerhetslagring, kvalitet) samt organisationsskydd (personberoenden).
IT-enheten ansvarar för kommunikationssystemen, säkerhetslagring, grundinställningar av
PC, versionsunderhåll av virusskydd och lösenordsregler.
Förvaltningarna ansvarar för att säkerhetsansvariga utses för egna verksamhetssystem
samt att katastrofplaner och rutiner utarbetas och införs enligt FA22, ÖCB. Enskilda
användare ansvarar för den egna arbetsplatsens säkerhet samt säkerhet kring personliga
lösenord.

Ansvarsfördelningen beträffande säkerhetsfrågor skall tydliggöras mellan
förvaltningar/systemägare och IT-enheten genom specifika överenskommelser. Detta skall
ske i samverkan och samråd med KS-IT-gruppen.

Miljö

Arbetsmiljökrav och andra lagkrav skall i varje avseende tillämpas.
Transporters miljö- och hälsopåverkan ska minskas genom att stimulera användning av IT.
IT-utrustningen ska inordnas i ett ekologiskt hållbart kretslopp.

ITgrupp – sammansättning

Kommunen ska ha en KS-IT-grupp som ska vara en strategisk resurs.
KS sammansätter medlemmarna i denna grupp på lämpligaste sätt.

Bilaga 4.

Policy för Internetanvändning vid Vilhelmina Kommun

Den gäller för alla anställda och förtroendevalda i kommunen som använder sig av kommunens uppkoppling mot Internet.
Några drastiska begränsningar av surfandet via tekniska kontrollfunktioner inte skall behöva införas, om kommunens policy för surfandet efterlevs. De loggningsmöjligheter som finns säkrar behovet av att i undantagsfall bevisa intrångsförsök och grövre missbruk av Internet.

1. Internet skall användas för att söka information som behövs i det dagliga arbetet.

2. Utbyte av information via e-post är avsedd för sådan information som har samband med tjänsten.

3. Det är ej tillåtet att från din tjänsteadress skicka ut eller ta emot stötande meddelanden, bilder eller annat material!

4. Tänk på att inkomna e-postmeddelanden är en allmän och vanligtvis också offentlig ”handling” som skall hanteras som övriga allmänna handlingar.

5. Datorn får inte användas som redskap för program med definitionen spel, alltså datorprogram med ringa pedagogiskt värde, spel medför en alltför stor förslitning av
utrustningen och skapar allt för ofta konflikter med övriga installerade program i datorn.

6. Om du tar hem filer från Internet, måste du tänka på följande:

* Ta inte hem stora filer som kräver stort utrymme på din hårddisk (eller på servern).

* Ta inte hem filer från okända hemsidor, databaser o s v med tanke på risken för virussmitta.

* Ta inte hem program för användning i din dator. Detta gäller såväl ”shareware” som ”freeware”, d v s program som bara kan användas gratis en kort tid och sådana som är helt gratis.

Att ovanstående policy blir känd och efterlevs kontrolleras av respektive förvaltningschef.


Se bilaga 5

IT-säkerhet.

Checklista

Skydd i systemen

Kontrollera att:

* Det finns alternativa rutiner för hantering av berört system, om ej detta finns upprätta detta i samråd med systemansvarig och IT- samordnaren.

* Nya system implementeras på ett säkert sätt utan att tillfoga driftstörning eller inkompabilitetsproblem till nätet. Samrådan ska ske med systemansvarig och IT- samordnaren.

* De uppgifter som genereras av systemet är möjliga att återskapa genom de backuprutiner som finns för funktionen.

* Det, om problem uppstår, är tydligt vem som är din rutinansvarige för att snabb åtgärd vidtas eller om denne inte kan lösa problemet vem som är systemansvarig för åtgärd. Om systemansvarig inte kan åtgärda problemet vänder den sig till leverantör av systemet eller till IT- enheten.

Fysiskt skydd

Kontrollera att:

* ”Personliga” disketter förvaras på säkert och enligt gällande normer föreskrivet sätt.

* Originaldisketter förvaras centralt på ett ur säkerhetssynpunkt godkänt utrymme.

* IT-utrustning är märkt och följer den standard som kommunen i övrigt har och uppfyller normerna som stöldskyddsföreningen upprättat.

* Placering av IT-utrustning inte är olämplig ur stöldbegärlighetshänsende, ”tillfället gör tjuven”.

Bilaga 6, ÖCB

Metod för att nå struktur och säkerhet för de samhällsviktiga datasystemen
vid Vilhelmina Kommun

FA22 ÖCB – sammanfattning av innehållet

Enligt 22 a § och 52 §

Ledning

3 § Säkerhetsplan upprättas
4 § Systemsäkerhetsplan, säkerhetsinstruktion
5 § Regelbunden information till personal
6 § Vilka åtgärder som ska vidtas vid höjd beredskap

Behörighet

7 § Behörighetskontroll
8 § Logg
9 § Tilldelning, uppdatering och uppföljning till samhällsviktiga datasystem

Datakommunikation

10 § Ej tillgängligt för obehöriga
11 § Säkerhetsansvaret ska vara fördelat innan anslutning
12 § Skyddet ska upprätthållas till informationen

Driftsäkerhet

13 § Dokumentation
14 § Nyckelpersoner
15 § Driftutrymmen
16 § Datavirusdetektering
17 § UPS
18 § Säkerhetskopiering

Avbrottsplanering

19 § Åtgärder vid avbrott

Driftgodkännande

20 § Myndigheten ger kring samhällsviktiga system ett driftgodkännande
21 § Vid centralt systemägande ska gemensamma delar granskas

2005-02-25
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601