Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ordlista

Ankomstboende
Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.
ABO - Anläggningsboende
Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.
Asyl
Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting enligt utlänningslagen. Jämför med Skyddsbehövande.
Asylprocessen
  • Anländer
  • Ankomstboende
  • Asylansökan
  • Väntan
  • Asylboende
  • Asylsamtal
  • Väntan
  • Besked
Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Jämför med Flykting och Kvotflykting.
Dagersättning
En asylsökande som inte har egna pengar kan ansöka om att få dagersättning från Migrationsverket.
EBO
Nyanlända som ordnar eget boende
EKBU -Ensamkommande barn  
Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.
EU-migranter
Migranter från övriga EU-medlemsländer som har bosatt sig i Sverige. Alla människor inom EU har fri rörlighet över gränserna.
Flykting
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. Jämför även med Asylsökande, Kvotflykting och Skyddsbehövande.
Flyktingkvot
Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till Sverige. Se Kvotflykting.

Första asylland
Den som flyr har enligt Dublinförordningen inte rätt att välja asylland. Tanken är att personer som har skyddsskäl ska söka asyl i det första land de kommer till efter flykten — om de där är skyddade från förföljelse och från att sändas tillbaka till de länder de flytt ifrån. En asylsökande som har vistats i ett så kallat första asylland före ankomsten till Sverige kan därför skickas tillbaka dit. Det sker emellertid inte om personen bara rest genom ett annat land utan att stanna där.

Kvotflykting  
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Jämför med Flykting och Asylsökande
Nyanländ
Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
Put
Permanent uppehållstillstånd. Innebär att icke svensk medborgare har rätt att utan tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige.
Skyddsbehövande
En person som uppfyller kraven i EU:s skyddsgrundsdirektiv för att få asyl men som inte är flykting enligt flyktingkonventionen.

Källa: Migrationsverket och Vilhelmina kommun


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004E896/S0498BF5E-0498C604
Mon 16. May 16 11:36