Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Godman för ensamkommande barn print

Tue 14. Jan 14 13:20

Ensamkommande barn

Gode männen har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och behöver inte heller ordna boende för barnet eller stå för den direkta omsorgen.

Gode mannens uppgifter kan vara:

- att ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.
- bistå barnet i utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden.
- närvara vid förhör hos polis och åklagare om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott.
- medverka vid utvecklingssamtal i skolan.     
- hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård.                      
- ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen.                                     
- verka för en familjeåterförening.
- förvalta barnets egendom.                                                         
- ansöka om studiebidrag.

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige och fortfarande är under
18 år ska socialtjänsten ta upp frågan om särskilt förordnad vårdnadshavare. Godmanskapet, enl lagen om ensamkommande barn, är alltså en tillfällig lösning.

De krav som bör uppfyllas av den som ska bli god man för ett ensamkommande barn är att han/hon ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessa kriterier gäller för alla gode män enligt Föräldrabalken. Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället samt behärska det svenska språket. Gode mannen bör ej förekomma i Kronofogdemyndighetens register eller i belastningsregistret. Utdrag ur dessa kommer att göras.

Du får arvode och omkostnadsersättning för ditt arbete som god man. Ett uppdrag som god man eller förvaltare är i stor del ideellt, arvodet kan inte jämställas med lön. Arvoderingen sker månadsvis.

Intresseanmälan finns under ”blanketter”

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601