Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

God man och förvaltare print

Tue 14. Jan 14 14:43

Gode män behövs till de personer som på grund av sjukdom, psykisk
störning eller försvagat hälsotillstånd eller liknande inte själva kan
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
God man är biträde till huvudman som har kvar sin rättshandlings-
förmåga, detta betyder att det krävs samtycke i de frågor som berör
den enskilde.
Om samtycke inte kan ges får den gode mannen själv besluta och
agera inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.
Om huvudmannen saknar förmåga att ge samtycke så ska det vara
dokumenterat i läkarintyg. Fråga om god man uppstår ofta när en
person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter
eller förvalta sina tillgångar. Det kan gälla senildementa, psykiskt
sjuka, utvecklingsstörda, förståndshandikappade med flera.

När huvudman bedöms vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom
förordnas förvaltare (vid t.ex. sjukdom eller psykisk störning).
Huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga,
och förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå
rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Arvode
För uppdraget som god man eller förvaltare utgår ett skäligt arvode.
Huvudregel är att huvudmannen själv ska betala arvodet.

Ansökan
Beslut tas av Tingsrätten.
Till ansökan ska bifogas hemortsbevis och eventuellt läkarintyg.
Överförmyndaren biträder vid ansökningar till Tingsrätten.

Mindre ingripande sätt
Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande
sätt, t ex genom användning av fullmakt eller via samhällets stöd-
och hjälpinsatser i övrigt, ska god man inte förordnas.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601