Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Överförmyndare

I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd.

I Vilhelmina har kommunfullmäktige utsett KG Abramsson till
överförmyndare, och Ingela Ottosson är anställd som handläggare.

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare
för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler. Bland annat granskas ekonomisk redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår.    

Beslut om anordnande/upphörande av godemans- och förvaltarskap fattas av Tingsrätten med stöd av föräldrabalken.

Överförmyndarens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004C27C/100
Mon 19. Aug 13 17:14