Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Gruppbostäder print

Fri 17. Jun 11 17:54

Inom Vilhelmina kommun finns fyra gruppbostäder med totalt 17 lägenheter för personer med utvecklingsstörning. Dessutom finns gemensamhetsutrymmen (kök och vardagsrum) i varje boendegrupp.

Arbetssättet inom varje enhet varierar beroende på att arbetet är upplagt enligt den enskildes behov och önskemål. Det gäller att stötta, uppmuntra och hjälpa den boende så att hon/han kan leva och ha ett så fullvärdigt liv som möjligt.

Alla personer skall, i likhet med andra, ges möjlighet att flytta ifrån föräldrahemmet vid vuxen ålder. Gruppbostaden kan vara den möjligheten.

Bostaden är den plats där man tillbringar sin lediga tid, kan träffa vänner och anhöriga och känna gemenskap med övriga boende och personal.

En viktig uppgift för de boende är att delta i bostadens alla sysslor, man hjälps åt efter förmåga. Personalen hjälper de boende med sådant de inte klarar själva, ger råd, stöd och uppmuntran.

De som bor i gruppbostad har pension eller lön. De flesta får också kommunalt bostadstillägg. Alla betalar själva för mat, hyra och andra gemensamma utgifter.
Den omvårdnad som hyresgästerna får ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) och är kostnadsfri.

De fyra gruppboendena
I en gruppbostad bor det 4 – 5 hyresgäster. Personalstyrkan är varierande beroende på omvårdnadsbehovet. Personalen arbetar målinriktat utifrån hyresgästens individuella planer. På gruppbostaden finns bemanning dygnet runt.

Verksamheten skall bidra till att den boende får möjlighet att leva som andra och den är grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Aktiviteter
Personal och hyresgäster gör tillsammans alla sysslor som normalt förekommer i ett hem t.ex. inköp, matlagning och städning.
Tillsammans gör vi också olika fritidsaktiviteter som bowling, teaterbesök, spelar spel och dansar.

Ansökan
För att få flytta till gruppbostad krävs först och främst att Du ansöker om detta hos Handläggarenheten Äldre- och Handikappomsorgen som utreder och fattar beslut.

De prövar då Dina behov av att bo i gruppbostad. Om behoven av tillsyn, omsorg och vård inte kan tillgodoses i den egna bostaden med hjälp av hemtjänst eller personlig assistent, kan Du ha rätt att flytta till gruppbostad.

Telefonnummer Handläggarenheten
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Telefonnummer gruppbostäderna

Volgsjövägen 20: 134 12
Volgsjövägen 22: 134 14
Volgsjövägen 24: 101 02
Storgatan 18: 134 13

Funktionsnedsättning är i sig inget handikapp men kan bli det om den miljö eller situation som en människa med funktionsnedsättning befinner sig i är sådan att tillvaron försvåras!


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601