Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Individuell plan print

Tue 28. Jun 11 10:11

20050306_133214_0.jpg        
I samband med att insatser beviljas enligt LSS kan Du begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas.

Syfte
Syftet med en individuell plan är att klargöra behovet av insatser samt att underlätta samordningen mellan olika insatser som Du får stöd av.
Du och familjen blir mer delaktig och får ett ökat inflytande över fattade beslut.

Flera insatser samtidigt
Den individuella planen kan omfatta olika insatser från en eller flera huvudmän.
I planen ska även redovisas insatser som ges av andra än kommunen eller landstinget

Samråd
En individuell plan skall upprättas om Du begär det. Planen ska upprättas i samråd med Dig som berörs och utgå från Dina egna krav och önskemål.
När planen upprättas:
 • Går vi igenom nuvarande insatser, bistånd m.m. och vilka behov Du har, för att senare skriva ner detta i den individuella planen.
 • Diskuterar vi innehållet i eventuellt andra planer och vem som ansvarar för dessa.
 • Diskuterar vi vad som saknas.
 • Vilka är Dina önskemål, behov och förväntningar inom olika områden? Går dessa att tillgodose? På vilket sätt?
 • Vilken är Din inställning till samverkan mellan olika myndigheter i frågor som rör Dig?

Den individuell planen som ett dokument
Förslag på innehåll:
 • Vem/vilka får ta del av planen?
 • Pågående insatser, bistånd mm.
 • Eventuella andra planer, vem ansvarar?
 • Beslut som fattas vid planeringstillfället, på kort och på lång sikt.
 • Vem eller vilka ansvarar för planens genomförande, d.v.s. vem hjälper Dig?
 • Vem har samordningsansvar?
 • När och hur skall uppföljningen genomföras? Bestäm datum för uppföljning.
 • Vem/vilka ansvarar för uppföljning?
 • Planen skrivs under av Dig, eller företrädare för Dig, samt de tjänstemän som har ansvar för genomförande/uppföljning.
Uppföljning och utvärdering
 • Har besluten genomförts?
 • Har Dina behov tillgodosetts? Nya önskemål, behov och förväntningar?
 • Har planen gett möjlighet till önskat inflytande för Dig?
 • Hur har samordningen fungerat?
 • Finns behov av reviderad individuell plan?

För ytterligare information och ansökan
Du är välkommen att kontakta kommunens Handläggareenhet, tel 0940-140 00, om Du vill veta mer eller om Du har LSS insats och önskar att en individuell plan upprättas.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601