Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Hälso- och sjukvård print

Tue 15. Apr 14 16:04

Hälso- och sjukvård på särskilda boendeformer
20050306_135237_0.gif?src=.png

De personer som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård kan på grund av ändrat hälsotillstånd ha ett behov av hälso- och sjukvård (HSL). Hälso- och sjukvårdspersonalen finns för att Du ska kunna få stöd och service i hälso– och sjukvårdsfrågor. HSL-personalens uppgift är att tillsammans med Dig planera, samordna och vid behov utföra insatser som Du inte själv klarar av. En viktig utgångspunkt är att stödja, uppmuntra och  ge stöd i egenvård så långt det är möjligt.

Individuellt innehåll
Den hjälp Du kan få är individuell och utifrån de behov Du har av medicinska insatser. Det vill säga att hjälpen som ges beror på vad just Du behöver och på vad Du inte kan utföra själv.

Kontakt med sjukvården
Om Du har behov av kommunal hälso- och sjukvård skall Du i första hand ta kontakt med din områdesansvariga sjuksköterska.

Vem kan få hjälp med medicinska insatser
Du som är äldre, sjuk eller av andra fysiska och/eller psykiska skäl har behov av kommunal hälso- och sjukvård och bor eller vistas på Vilhelmina kommuns särskilda boenden eller är inskriven i hemsjukvård.

Personal
Hälso- och sjukvårdspersonalen som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård är sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Dessa kan delegera utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser till vårdpersonalen.

Grundas på lagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen ligger som grund för den medicinska vården. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvård t.o.m. sjuksköterskenivå.

Avgifter
Hälso- och sjukvård inom särskilt boende är avgiftsfri. Hälso- och sjukvård inom hemsjukvården regleras via maxtaxa för äldre. För läkemedelskostnader och besök på sjukvårdsinrättning gäller apotekets och landstingets fastlagda avgifter.

Vad kan ingå i hälso- och sjukvård?
Specifik omvårdnad kan vara:
- viss medicinsk bedömning
- att samordna, planera och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser
- samverka med andra vårdgivare
- rådgivning och vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor

Läkemedelshantering
Vid behov får Du hjälp med dosettdelning och överlämnande av läkemedel.
Vi samarbetar med det Lokala apoteket och tillämpar även s. k. APODOS-system. Sjuksköterskan samordnar detta.

Läkarmedverkan
Områdesansvariga läkare gör regelbundna hembesök på kommunens särskilda boenden. Sjuksköterskan samordnar och planerar dessa besök.

Rehabilitering
För rehabiliteringen hos personer som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård ansvarar arbetsterapeut och sjukgymnast. De ansvarar för att hjälpa Dig som drabbas av skada, sjukdom eller lever med ett funktionshinder så att Du i högre grad ska kunna klara Dig själv. Den går ut på att träna, tillvarata och utveckla såväl fysiska som psykiska funktioner, färdigheter och förmågor.

Kontakt med tandläkare
Du får om Du så önskar hjälp med dessa kontakter. Kostnad för tandläkarbesök fastställs av landstinget och många insatser faller under högkostnadsskyddet. Se information från tandvården.

Tandhygienist erbjuder hembesök kostnadsfritt för bedömning och rådgivning i tandvårdsfrågor. Se VLL hemsida.


Om du inte är nöjd
Kan Du vända dig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska som även ansvarar för  anmälan till IVO om Du utsätts eller risker att utsättas för skada. Du kan även vända dig till Patientnämnden.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601