Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Anmälningsplikt barn

Anmälningsplikt
I grunden önskar nog alla föräldrar att deras barn skall få en bra och trygg uppväxt. Men ibland kan det finnas skäl till oro för att barnet inte har det bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man inte alltid räcker till eller hinner med. Det kan gälla situationen i skolan eller i barnets sociala umgänge utanför skolan. I de allra flesta fall finner familjen själv en lösning på problemen, kanske med råd, stöd och avlastning från släkt och vänner. Men om detta inte räcker finns det andra möjligheter.
Även samhället har ett ansvar för barns och ungdomars uppväxt. Det finns inskrivet i socialtjänstlagen.
Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att där - och tillsammans med personalen diskutera olika vägar till en lösning.

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra, tex skolan och sjukvården är enligt socialtjänstlagen skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd. Även allmänheten kan höra av sig till socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B450/S0389AC62-0389AC62
Wed 24. Oct 12 08:09