Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Familjepedagog


20050302_140806_0.png
Familjepedagogen är till för Dig och Din familj
Vi erbjuder Dig och Din familj hjälp och stöd i Ditt hem i syfte att göra Dig medveten om Din situation samt stärka upp Dina egna resurser.
Vi kan hjälpa Dig med att
.. Se barnens behov
.. Ge Dig stöd i föräldrarollen
.. Vara en vuxen förebild
.. Stödja Dig i att få en fungerande vardag.

Vem kan få insats av familjepedagog
Familjepedagoginsats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen som den enskilde själv kan begära eller erbjudas.

När Du ansökt om familjepedagog måste en utredning av Ditt behov göras. Utredningen består av samtal mellan socialsekreteraren och Dig och avslutas med en bedömning om Du och Din familj har rätt till familjepedagog.

Familjepedagoginsats är alltså inte en allmän rättighet.

Mål med familjepedagoginsats
• Se nya valmöjligheter
• Utveckla och tillvarata Dina resurser
• Börja agera för att förändra Din situation
• Själv ta ansvar för Ditt liv och handlande
• Se Dig själv och Din situation i ett meningsfullt helhetsperspektiv

En arbetsplan upprättas mellan Dig, familjepedagogen och Din socialsekreterare. Uppföljningssamtal hålls kontinuerligt under uppdragstiden.

Uppdraget avslutas med utvärdering av insatserna.

Familjepedagog är en kommunal verksamhet
Familjepedagogen arbetar efter socialtjänstens övergripande mål.
• ... är anställd inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
• ... samarbetar med socialsekreterarna som också är dess uppdragsgivare.
• ... har anmälningsskyldighet till socialsekreterarna om den får kännedom om att barn behöver särskilt stöd eller skydd.
• Familjepedagogen har tystnadsplikt.
• Insatsen är frivillig och avgiftsfri.

Vi har tystnadsplikt
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som Du måste vara i kontakten med familjepedagogen och det kan därför vara skönt att veta att allt Du säger skyddas av sekretesslagen.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta socialtjänstens socialsekreterare tel 0940-140 00, vardagar mellan 09.00 – 10.00.


20050302_140839_1.png
MAN KAN INTE GE MÄNNISKOR
BESTÅENDE HJÄLP GENOM ATT GÖRA
ÅT DEM VAD DE SJÄLVA BORDE GÖRA
ÅT SIG


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B450/S03295E9F
Fri 17. Jun 11 18:18