Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ditt barns bästa print

Fri 17. Jun 11 18:18


                                                                          20050302_151748_0.png
Alla föräldrar önskar att deras barn får en bra uppväxt.
Ibland kan Du som förälder känna oro för att barnet inte har det riktigt bra. Oftast finner ni själva en lösning på svårigheterna. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Men ibland räcker inte det.

Såväl barn som ungdomar och vuxna kan vända sig till kommunens socialtjänst för att diskutera problem och få hjälp att lösa dem.

Barnens rättigheter är våra skyldigheter
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa.

Det finns lagar som säger att det är vår uppgift att utreda om de behöver stöd eller skydd. Lagarna finns där, som en extra omsorg om våra barn och unga.

Ibland är det föräldrar som hör av sig till oss om hjälp och stöd.

Andra gånger kan det handla om en anmälan från personal inom exempelvis barnomsorg, skola och sjukvård. Människor som möter barn och ungdomar i sin verksamhet, har enligt lag en skyldighet att göra en anmälan vid blotta misstanken om att ett barn behöver hjälp.

Det är också viktigt att allmänheten hör av sig. För det handlar ju i grund och botten om barnets rättigheter.

Utredningen
Det första vi gör när vi inleder en utredning är att utse en ansvarig handläggare som är socialsekreterare eller fältassistent.

Handläggaren har ett nära samarbete med familjen.

Den större delen av arbetet med utredningen består av samtal mellan handläggaren, barnet och föräldrarna. Men för att skapa en helhetsbild kan Din handläggare även ta kontakt med exempelvis skola och daghem.

Ni får själva lämna förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter. I vissa fall måste vi dock samla in information mot er vilja.

Naturligtvis har Du som förälder rätt att ta del av all information som handläggaren hämtar in från andra än er familj. Det gäller även barn över 15 år.

Utredningen görs inte mer omfattande än vad som krävs.

Den är klar inom fyra månader, om inte speciella skäl finns för längre utredningstid.

Utredningen avslutas med att handläggaren gör en bedömning om barnet och/eller föräldrarna är i behov av socialtjänstens stöd.

Om så är fallet, kommer ni överens om det stöd som passar bäst. Det kan vara tillfälligt stöd i hemmet, stödsamtal, kontaktperson eller kanske vård och behandling i familjehem.

Ni har förstås rätt att tacka nej till de insatser vi erbjuder.

Beslutet
Den färdiga utredningen lämnas alltid ut till barnets vårdnadshavare samt till barn över 15 år. Alla uppgifter är skyddade av sekretess för obehöriga.

Vissa insatser får handläggaren fatta beslut om själv. Andra beslut måste fattas av chefen för Individ- och familjeomsorg eller av socialnämndens arbetsutskott, som består av politiskt valda ledamöter ur socialnämnden. Arbetsutskottet fattar sina beslut under ett sammanträde där Du har rätt att vara med och framföra Dina synpunkter.

Om vi inte är överens
Det vanligaste är att familjen och socialtjänsten är överens om vilken hjälp som behövs.
Ibland händer det att familjen inte vill ha socialförvaltningens hjälp.

Om socialnämndens arbetsutskott bedömer att situationen är så pass allvarlig att barnet behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet kan de ansöka om vård enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) hos förvaltningsrätten.

Vid en sådan rättsprocess får både barnet och vårdnadshavaren juridiskt stöd via en egen advokat. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas.
20050302_151814_1.png
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601