Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Grön översiktsplan

Hur kan den kommunala översiktsplanen bli ett starkare verktyg för hållbar utveckling i fjällkommunen?
I de svenska fjällområdena finns natur- och kulturmiljöer med höga värden som samtidigt är av stort intresse för olika typer av markanvändare. ”Storslagen fjällmiljö” utgör också ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Som ansvarig myndighet har Naturvårdsverket lämnat ett förslag till strategi för att nå detta mål. Trots att det finns mycket data kring miljöer och markanvändning i fjällen pekas kunskapsbrist där ut som ett stort problem. Fallet kanske snarare är att tillgänglig kunskap, av olika anledningar, inte används i praktiken, t.ex. i planeringsprocesser.

Den lagstadgade kommunala översiktsplaneringen skulle kunna vara det självklara verktyget i arbetet med att uppnå målet ”Storslagen fjällmiljö”. Kommunen har som lokal myndighet en central roll i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, per definition, hantera markanvändningsfrågor ur ett landskapsperspektiv. Detta förefaller inte ske i någon större utsträckning idag då endast tre av femton fjällkommuner har aktuella översiktsplaner. Det finns därmed ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende. Att nå detta förutsätter ett ökat deltagande av olika typer av berörda aktörer.

Syftet med projektet Grön ÖP är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande planeringsprocess utifrån föreställningen att landskapet tillhandahåller en rad olika tjänster som t.ex. vilt, fisk och rekreation. Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun samt identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och är ett samarbete mellan Umeå Universitet, SLU och Vilhelmina kommun. Det startade den 1 januari 2016 och pågår under två år. Mer information om projektet och arbetet som pågår kommer att lämnas kontinuerligt t.ex. via kommunens hemsida.Har Du frågor om projektet är Du välkommen att kontakta:
Therese Bjärstig, projektledare: therese.bjarstig@umu.se
Camilla Thellbro, projektkoordinator: camilla.thellbro@vilhelmina.se

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-0004B446/S0467D71F
Tue 13. Sep 16 11:31