Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Lokal utvecklingsstrategi - LUS

Vilhelmina kommun har en lokal utvecklingsstrategi, LUS. Strategins syfte och målsättning är att vägleda de kommunala verksamheterna i sitt utvecklingsarbete samt fungera som ett verktyg för att kunna söka projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program, under perioden 2014-2020. Den lokala utvecklingsstrategin är underställd kommunens övergripande Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2015-2018, som tydligt visar på uppsatta mål och ramar, medan LUS ska visa på möjligheterna för vilka insatser som vi primärt skall satsa på antingen som projektägare eller medfinansiär inom ramen för tillgängliga externa och interna medel.

Den lokala utvecklingsstrategin utgår från den Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) 2014-2020. Syftet med strategin är att skapa en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Västerbottens län i enlighet med EU:s tillväxtstrategi - Europa 2020.

Läs mer:


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/500/FOV1-0004B446/S0455F342
Wed 30. Sep 15 16:25