Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Simhall och övriga anläggningar print

Thu 7. Apr 16 10:53

Simhallen
Vi hälsar välkommen till Vilhelmina Simhall. Besök vår trivsamma anläggning med 25-metersbassäng, varmvattenbassäng, bubbelpool och barnbassäng.

Läs mer på Simhallens hemsida.

Övriga sport- och idrottsanläggningar

Olika anläggningar med en mängd inriktningar(för fysisk aktivitet och tävling/motion/upplevelser eller för möten) åt allmänheten, gammal som ung, enskilt eller i grupp. Anläggningarna är kommunalt eller föreningsmässigt ägda. Prioritering görs för föreningsverksamhet och breddverksamhet för ungdomar.

Att tillgängliggöra och prioritera öppethållanden för olika aktiviteter, med en god efterlevnad av dom regler och bestämmelser som finns, är en central uppgift samt att säkra förvaltning och skötseln via lämpliga entreprenörer genom överenskommelser och avtal.

Nyttjandefrågor m.m. för allmänheten och föreningslivet avvägs. Utveckling och olika anpassningar sker kontinuerligt av anläggningarna. Säkerhets- och miljömässiga frågor är viktiga tillsammans med god förmögenhetsvård - beaktas särskilt, enligt dom ekonomiska förutsättningar som finns.

En utveckling av drift- och skötsel sker och utförs, förutom med ingångna och förhandlade avtal med olika entreprenörer bl.a. föreningar, både via ett eget s.k. "verksamhetsvaktmästeri" och via en "anläggningsservice", som en del i allmän Fritidsverksamhet.

Verksamhetsknuten utrustning, inventarier och anordningar skall, i förekommande fall, samnyttjas och användas eller skötas, enligt fastställda principer.

Kommunalt ägda anläggningar:

1. Tjärnvallens idrottsanläggning, Sagahallen (ishall) och konstgräsplan på tätorten.
2. Ridhusanläggningen på tätorten.
3. Granbergsbacken(konstsnö och med barnbacke).
4. Isbanan vid Sporthallen, Malgomajskolan, samt isbanorna i Dikanäs, Saxnäs, Nästansjö, och Malgovik.
5. Skidstadion samt elljusspåren i Vilhelmina och elljusspåret i Skansholm.
6. Skyttebanorna vid Granberget.
7. Tennisbanor vid Tjärnvallen (ej grusplan) samt tennisbana nedanför Hotell Wilhelmina.
8. Gemensamma; mer friluftsbetonade  - tätortsnära ex. skidspår, rid- vandringsspår, stugor, skateramp,
    Kyrkbergsstigen/rastplatser eller - i fjärrmiljö(leder, broar, kojor likn.) i mindre omfattning.

20110615_103701_0.png

ElljusspårBeskrivning av de större kommunalägda anläggningarna:

Tjärnvallen

klippning0.jpg
invignlag.jpg
rink0.jpg
Anläggningen är kommunens huvudidrottsarena och verksamheten inrymmer främst en ny konstgräsplan och en ishall med servicebyggnad, gräsfotbollsplaner och friidrottsbanor, tennisplan, grönytor och parkering.

Området fungerar även som ett nöjesområde för olika arrangemang, dansgalor, mässor m.m. Anläggningen drivs av kommunen genom en så kallad "anläggningsgrupp", inom vilken bland annat planering och uppföljning sker, dessutom underlättas samordning av drift och investeringsfrågor.
Skötselavtal finns upprättade med Vilhelmina IK (VIK). Under dagtid sköts anläggningen av en kommunal verksamhets vaktmästare. En utveckling av bl.a. skötseln, inhängnad och förmögenhetsvården planeras. Fritidsförvaltningen ansvarar tillsammans med VIK för att olika verksamheter och aktiviteter kan samordnas inom anläggningen. Anläggningen ingår delvis i VIFABs underhållsplan. Driftskostnaderna består främst av kapitaltjänst, el-, vatten- och lönekostnader.


Ridhusanläggning

stall.jpghäst.jpg

Anläggningen är kommunägd men drivs av föreningen Vilhelmina Ridklubb (VRK) som även har sitt säte på anläggningen. Anläggningen innefattar förutom själva ridhuset även mindre rasthagar, hopp- och dressyrhage, enkel ridstig samt parkeringsyta. Klubben bedriver ridskola med egna instruktörer och hästar. Utöver detta bedrivs kurs- och tävlingsverksamhet samt olika arrangemang. En utveckling med rundkorall m.m. planeras av VRK.

Skötsel- och underhållsavtal finns med VRK där övriga föreningar kan nyttja anläggningen i samråd med föreningen. Stöd erhålls i forma av bland annat lönebidrag för egen administration samt tillsyn och skötsel under dagtid. Utöver dessa har VRK egna skötsel- och larmansvariga personer genom föreningen. Anläggningen finns i VIFABsoch kommunens underhållsplanering. Anläggningskostnad består främst av kapitaltjänst, elström, vatten och skötselbidrag enligt norm och avtal.


Granbergsbacken
20110608_103045_0.jpg
lift0.jpg  
Anläggningen är kommunägd men drivs av Vilhelmina IK, alpina sektionen, enligt separat skötselavtal. VIK-alpina bedriver här sin huvudsakliga verksamhet samt sköter backen och ombesörjer öppethållande till allmänheten. Liften är öppen för allmänheten vissa bestämda dagar och tider utöver föreningens ungdomsverksamhet. Kommunens nyare pistmaskin finns placerad här för samordnad användning och ingår i kommunens verksamhet, enligt särskilt körschema. Sedan 2004 finns en mobil snökanonanläggning som nyttjas för snötillverkning av pisterna och väsentlig förlängning av för- och vårsäsong. Kostnaderna i anläggningen består främst i skötselkostnader och kostnader för elström och -ljus.

Mer info och bilder finns på Granbergsbackens sida på Facebook.Föreningsägda anläggningar:

Anläggningarna ägs och drivs av olika föreningar eller ideella allianser. Bidrag utgår till föreningar som åtagit sig skötseln av anläggningarna enligt avtal och i enlighet med befintliga normer.
De bidrag som utbetalas är i huvudsak riktade mot kostnadstäckning avseende skötsel av anläggningarna, bränsle- och elförbrukning. Samordningsfrågor prioriteras vid stöd. Anläggningarna utnyttjas såväl vinter som sommar för föreningsverksamhet bland annat fotbollsskolor, skidserier eller övrig verksamhet som för motion och lek. Till anläggningar och föreningsverksamhet finns ofta knytna egna eller förhyrda stugor eller lokaler.

Till de föreningsägda fritidsanläggningarna för idrotts- och sportverksamhet samt för mer friluftsbetonad verksamhet inräknas för närvarande - åtta elljusspår, - tre dagskidspår, - några vandrings- eller ridstigar, - fyra fotbollsplaner, - två tennisbanor, - två isbanor, - några skjutbanor, - en terrängkörningsbana, - en motorcrossbana och ett omfattande nät av markerade och godkända skoterleder med tillhörande anordningar.

skot.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601