Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Översiktsplan print

Sun 12. Dec 10 13:26

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras.

Kommunfullmäktige beslutar om Översiktsplanen och den skall enligt Plan- och Bygglagen ses över varje mandatperiod.

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda utan är bara en policy hur mark och vatten skall användas i kommunen.

Den gällande Översiktplanen för Vilhelmina kommun är antagen år 2000.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601