Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Översiktsplan

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras.

Kommunfullmäktige beslutar om Översiktsplanen och den skall enligt Plan- och Bygglagen ses över varje mandatperiod.

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda utan är bara en policy hur mark och vatten skall användas i kommunen.

Den gällande Översiktplanen för Vilhelmina kommun är antagen år 2000.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5B2/FOV1-0004B3EF/100
Sun 12. Dec 10 13:22