Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Enskilda avlopp print

Thu 7. Mar 13 10:00

DSC00243.jpg
De fastigheter i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själv anlägga ett så kallat enskilt avlopp. Med avloppsvatten menas i sammanhanget vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Lagen säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämplig avloppsanordning eller annan inrättning utföras, Miljöbalken 9 kap 7 §.

Om du ska anlägga ett enskilt avlopp eller att ändra en redan befintlig avloppsanläggning behöver du ett tillstånd från kommunens miljökontor. Om du avser att anlägga en avloppsanordning för vatten från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten, krävs en anmälan. Ansökan/anmälan görs på en särskild blankett (klicka här för att komma till blanketten). Till ansökningshandlingen ska en situationsplan bifogas. Vad situationsplanen ska innehålla finns angivet nedan
•     Fastighetsgräns och tillfartsvägar
•     Byggnader på fastigheten, både befintliga och planerade
•     Anläggningens placering
•     Eventuella dricksvattenbrunnar, både egna och andras, inom 200 meter från den planerade avloppsanläggningen
•     Bergvärmehål inom 100 meter från anläggningen
•     Eventuella ytvatten, diken och vattendrag inom 100 meter från anläggningen
•     Plats för eventuella provgropar

Tillståndet ska vara klart innan du påbörjar arbetet. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. Efter att miljökontoret har mottagit din ansökan och den kan anses vara komplett kommer ärendet att behandlas inom fyra veckor och du kan därefter påbörja arbetet med din avloppsanläggning.

Avlopp med dålig rening ett problem
Om avloppsanläggningen inte uppnår en tillfredställande rening av avloppsvattnet medför detta en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Ett gammalt avlopp kan ge upphov till läckage av kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag och bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar.
Under 2013 påbörjar miljökontoret en inventering av befintliga avlopp. Målsättningen är att inom de kommande åren besöka och inspektera alla avlopp och där med höja standarden på enskilda avloppen i kommunen.
Komihåg att det är du som fastighersägare som är ansvarig för att du har ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.
 
Exempel på olika typer av avloppslösningar

clip_image002.gif

Följande länkar till webbplatser innehåller information om enskilda avlopp

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601