Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Bygglov


20150915_144526_0.jpg
Bygg

Personalen på byggkontoret ansvarar bl a för detaljplaner, bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov, anmälan eldstad, tillsyn och sanktioner enligt Plan och Bygglagen samt strandskyddsdispenser enligt Miljöbalken.

Ny lag träder i kraft 2 juli 2014

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet.
Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.
Ta kontakt med din kommun om du planerar att bygga nytt så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden.
När lagen träder i kraft den 2 juli kommer mer information att finnas i broschyren här nedanför
”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov”.

 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla

Plan- och byggprocessen har förenklades för Dig som söker samtidigt som kontrollen av byggandet har skärpts

Lagen berör bland annat dig som söker bygglov eller vill göra andra förändringar som kräver tillstånd eller anmälan.

Nytt är att ditt ärende handläggs annorlunda än tidigare och att vissa krav i bygglovet förstärks.

Du som söker bygglov ska få ett besked inom tio veckor.

I bygglovsprövningen ska en bedömning göras av byggnadens tillgänglighet och användbarhet.

Beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft så att Du som söker inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.

Du får inte börja bygga innan kommunen lämnat ett startbesked. Börjar Du bygga utan startbesked, måste kommunen besluta om en sanktionsavgift

Byggnad får inte heller tas i bruk innan kommunen utfärdat ett slutbesked. Tas den i bruk innan slutbesked måste kommunen besluta om sanktionsavgift

Kontrollansvarig måste vara certifierad samt ha en självständig ställning till den som utför arbetena.


När man ska riva ett hus finns det en del saker man bör tänka på. Här finns en broschyr utgiven av Boverket om vad man bör tänka på när det gäller farligt avfall i samband med rivning: Rivning och farligt avfall - ansvar och regler.

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel-, bränn- eller spillolja besiktas regelbundet. Gäller cisterner i mark samt cisterner ovan jord och inomhus.

Har Du frågor kontakta gärna någon av oss på byggnadskontoret, tel. 0940-140 74, 140 82 och 140 73 eller besök oss i kommunhuset normalt, måndag - fredag 07.30 - 16.00. Ring gärna och boka ditt besök.

Vill Du veta mer om Du behöver bygglov för att bygga nytt, bygga till eller göra ändringar så titta gärna i denna broschyr. Här beskrivs både med text och bild vad som gäller.
Du kan även läsa om hur du går tillväga för att söka bygglov, rivningslov eller marklov eller om Du behöver göra en anmälan för åtgärden. Du kan även se hur en bygglovsansökan handläggs, vad som menas med kontrollplan och kontrollansvarig m m.

Får-jag-bygga-juni-2014.pdf

Du kan även läsa mer på Boverkets hemsida


Blanketterna finns i blankettarkivet.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/FOV1-0004B3E0/100
Tue 15. Sep 15 14:45