Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Strandskydd print

Tue 7. Feb 17 15:36


REGLER OM STRANDSKYDD fr o m 1 juli 2009
20170207_153611_0.jpg
Reglerna för strandskyddet i miljöbalken förändrades den 1 juli 2009.
Dels ska kommunen i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, dels kan kommunen själv upphäva strandskyddet i detaljplan.
Utgångspunkten är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 m från strandlinjen, vid normalt medelvattenstånd

Ett antal åtgärder i princip förbjudna:

1. att uppföra nya byggnader och anläggningar
2. att ändra byggnader och anläggningars användning
3. utföra mark- och grävningsarbeten
4. att utföra andra anläggningar eller anordningar, som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område.
5. utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växtarter

18 § Länsstyrelsen beslutar om upphävande

Om området uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften
Om strandområdet avses ingå i plan om det behövs för byggande av en förvarsanläggning, allmän väg
eller järnväg - eller område som är skyddat (enl. 7 kap) av någon annan än kommunen, tex.
naturreservat, natura 2000 osv. – om det finns särskilda skäl

18,b,c § Kommunen får i enskilda fall ge dispens om det finns särskilda skäl,

1. att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som göra att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. om en väg avskiljer området från stranden.
3. om en anläggning för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, ex båthus
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och den inte kan genomföras utanför området.
5. för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller
6. för ett annat mycket angeläget intresse.

18 d §
Bidrar till landsbygsdutvecklingen, för detta behövs utsedda områden i ÖP

Vid dispens från strandskyddet ska en strandremsa/avgränsning längs stranden säkerställa fri passage och bevara livsvillkor för djur och växter
Kommunens beslut skickas till Länsstyrelsen för prövning, som kan upphäva kommunens beslut.

Blanketter
Blankett för ansökan om strandskyddsdispens hittar du i vårt blankettarkiv.Så funkar strandskyddsreglerna
Ny interaktiv utbildning på webben förklarar vad som gäller

Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Vikten av att veta vad som gäller har aktualiserats än mer av införandet av så kallade Attefallshus, för vilka man fortfarande behöver dispens för att bygga inom strandskyddat område. För att hjälpa alla som vill veta mer har vi nu lagt upp en webbutbildning från Strandskyddsdelegationen hemsidan. Där kan nu vem som helst bekanta sig med strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt.

Strandskyddet på 20 minuter
Den interaktiva webbutbildningen tar 20-30 minuter att gå igenom och den finns på  http://strandskydd.onlineacademy.se/external/player/view/542,
Användaren klickar sig fram genom olika avsnitt som berättar om reglerna, vem som bestämmer, vilka villkor som gäller för att dispens ska beviljas och hur man bär sig åt om man vill vidta en åtgärd på strandskyddat område.Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601