Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Sotning & Rengöring


Beslutade av Kommunfullmäktige 2015-10-19

Sotningsverksamheten delas upp i två moment sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Grundprincipen är att: kommunen skall svara för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning/rengöring.
Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen utrymme att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll.
Brandskyddskontroll kommer att utföras genom kommunens försorg

Anmälningsblanketter.
Dessa kan hämtas via:
Kommunhuset, Tekniska enheten
Brandstationen, Postgatan 4.
Kommunens Hemsida, Blankettarkivet.
http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C5AF/FAV1-0004B467/100
Fri 19. Jan 18 13:47