Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tobak, Folköl och receptfria läkemedel

Tobak och folköl
Anmälan
Den som säljer tobaksvaror och folköl ska anmäla detta till kommunen enligt tobakslagen och alkohollagen. En anmälan ska skickas in till miljö- och byggnadskontoret innan försäljningen påbörjas.~Om verksamheten byter ägare/bolagsform ska en ny anmälan skickas in.
För att få sälja folköl ska din livsmedelsanläggning vara registrerad~hos miljö- och byggnadskontoret.
Egenkontrollprogram
Den som säljer tobak och folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen. Det innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån lagstiftningen följs i butiken. Verksamhetsutövaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Det ska finnas ett skriftligt egenkontrollprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för verksamheten.
Ett egenkontrollprogram ska innehålla:
  • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
  • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
  • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
  • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.
En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om tobaksförsäljning.
Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns bland annat exempel på egenkontrollprogram på flera språk. www.folkhalsomyndigheten.se 
Vad är tobak?
Tobak är varor som innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (se Eu direktiv 2014/40/EU). Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, piptobak, rulltobak, snus, tuggtobak, råtobak och portionstobak. Även vattenpipstobak och örtprodukter för rökning som inte innehåller tobak omfattas av tobakslagen och därför ska även försäljning av dessa varor anmälas till kommunen.
Skatt på tobaksvaror
Tobaksvaror ska beskattas enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Läs mer på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Vad är folköl?
Folköl är detsamma som öl klass II. Folköl är en maltdryck med en alkoholhalt mellan 2,25- 3,5 %. (öl med högre volymprocent kallas för starköl).

Receptfria läkemedel
Anmälan
Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Information om hur du gör en anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se. Där finns även mer information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas och om avgifter. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.
Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen och kontrollerar att detaljhandeln följer lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Om kommunen ser att det finns allvarliga brister i försäljningen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.
Egenkontrollprogram
Den som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över försäljningen och ska ha ett upprättat egenkontrollprogram för verksamheten. Tanken med egenkontrollprogrammet är att underlätta för er och~ge er hjälp med att kvalitetssäkra försäljningen.
Det finns olika regler och krav för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för verksamheten, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs.
Vad är receptfria läkemedel?
Ett receptfritt läkemedel är ett medikament som får utanordnas från apotek utan att det förskrivs på recept eller att rekvisition föreligger. Innan ett läkemedel kan bli receptfritt måste läkemedlets användningsområde, dosering och sättet som läkemedlet ska ges på vara godkänt av Läkemedelsverket. Sedan den 1 november år 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C2AF/S04DAAFE6-04DAB027
Fri 28. Oct 16 13:51