Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Radon

Radon i inomhusmiljö
Fr.o.m 1 januari 2003 kan egnahem med radonhalter över 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft kan få bidrag för radonsanering. Bidrag lämnas med 50 % av skälig kostnad för saneringsåtgärden, dock högst 15 000 kronor.  Ansökan om bidrag lämnas till länsstyrelsen som också fattar beslut om bidrag.  

Radon i dricksvatten
Radon i dricksvatten kan medföra hälsorisker

Gränsvärden för radon i dricksvatten:
mer än 100 Bq/liter är tjänligt med anmärkning
mer än 1000 Bq/liter är otjänligt.

För mer information, vänd dig till Miljökontoret, tel 0940-140 71, 140 72.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C2AF/FOV1-0004C734/100
Wed 22. Feb 12 20:30