Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Naturvård

20170207_153655_0.png
        
Naturvård är allt arbete med att bevara och skydda naturens variation av djur och växter, landskap och naturformer. Med andra ord skydda det vi i dag kallar biologisk mångfald.

Miljöbalkens 7 kap innehåller regler om skydd för naturen.

Om man ska utföra åtgärder som kan påverka mark, vatten och naturen i övrigt bör man i förväg samråda med länsstyrelsen eller miljökontoret. Detta gäller exempelvis om du ska anlägga en damm, gräva i grund - och ytvatten, dika skogs - och våtmarker, bedriva täkt, iaktta strandskyddsbestämmelser m.m.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FOV1-0004C2AF/FOV1-0004B3E9/100
Tue 7. Feb 17 15:37