Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Naturvård print

Tue 7. Feb 17 15:37

20170207_153655_0.png
        
Naturvård är allt arbete med att bevara och skydda naturens variation av djur och växter, landskap och naturformer. Med andra ord skydda det vi i dag kallar biologisk mångfald.

Miljöbalkens 7 kap innehåller regler om skydd för naturen.

Om man ska utföra åtgärder som kan påverka mark, vatten och naturen i övrigt bör man i förväg samråda med länsstyrelsen eller miljökontoret. Detta gäller exempelvis om du ska anlägga en damm, gräva i grund - och ytvatten, dika skogs - och våtmarker, bedriva täkt, iaktta strandskyddsbestämmelser m.m.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601