Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Avgifter


Grundavgift och rörlig avgift för renhållningen

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Här förklaras  vad det innebär.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8.
Avgifterna du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för renhållningsverksamhet.

Rörlig avgift
Det är avgiften för det som läggs i sopkärlet och vägs in.
Den avgiften kan du påverka genom bra sortering och kompostering. Det finns olika storlekar på kärlet. Fritidshusägare kan välja kärl eller betalsäck för sitt hushållsavfall.

Grundavgiften
Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/200/FAV1-0004B3E4/S0532F679
Mon 2. Oct 17 13:59