Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Avfall och återvinning print

Wed 20. Apr 16 09:14

Kommunens ansvar
Kommunens GVA-enhet ansvarar för insamling och omhändertagande av sådant hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar. Det gäller restavfall, grovavfall och farligt avfall samt slam och latrin.

Kommunen är också ansvarig för att upprätthålla en kommunal renhållningsordning, som består dels av en avfallsplan, som talar om vilka åtgärder som ska vidtas i kommunen för att avfallets mängd och farlighet ska minska, dels av lokala föreskrifter om avfallshantering, som kompletterar den nationella lagstiftningen med lokala bestämmelser om avfall och återvinning. Vidare beslutar kommunen om vilken renhållningstaxa som ska gälla i kommunen.

Hushållens brännbara restavfall (brännbart hushållsavfall som inte är farligt och inte omfattas av producentansvar) samlas in kärl som varje hushåll själv köpt in.

Grovavfall och hushållets farliga avfall tas emot på återvinningscentraler (ÅVC), som finns på tre olika ställen i kommunen.
Saxnäs, Dikanäs och Vilhelmina tätort

Nästan hälften av hushållsavfallet går bra att kompostera. På så sätt får man värdefull kompostjord till trädgården, samtidigt som transporterna och förbränningen av avfall minskar. Därigenom minskar kostnaderna för kommunen, vilket kommer dig som komposterar till godo i form av reducerad renhållningsavgift. Ungefär 10% av hushållen i Vilhelmina hemkomposterar redan idag.
Producenternas ansvar
För förpackningar, returpapper, el-avfall, däck och bilar gäller producentansvar. Producenterna är ansvariga för att dessa material samlas in och återvinns.

Returpapper (tidningar etc) och förpackningar av papper, glas, metall och plast samlas in på återvinningsstationer (ÅVS). Det finns 10 st ÅVS i Vilhelmina kommun. Ansvaret för stationerna ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som bestämmer hur många återvinningsstationer som ska finnas och var de ska ligga. För städning och snöröjning av stationerna anlitar FTI kommunen mot ersättning.Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601