Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Grundsärskolan print

Thu 2. Feb 17 13:00

Inom Vilhelmina kommun strävar vi efter att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska vara inkluderande. Det innebär att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan, samt utifrån sina behov, möjligheter och förutsättningar delta i gemensamma aktiviteter med andra elever. Vi arbetar också med olika former av gruppverksamheter där enbart grundsärskolans elever deltar samt i aktiviteter med elever från grundskolan.

Våra mål är bland annat att eleven ska få möjlighet att:
·utvecklas i sin egen takt socialt, emotionellt, motoriskt och intellektuellt
·vara aktiv och känna gemenskap
·utveckla sitt självförtroende
·känna stöd och tillit till sina lärare och annan personal

Vår verksamhet bygger mycket på tillit, tid, attityder, normer, värderingar och känslor.

Inskrivning i grundsärskolan görs alltid i samråd med elevens föräldrar. Rektor ansvarar för att initiativ tas till genomförande av den helhetsbedömning av elevens förutsättning och behov som ligger till grund för beslut om inskrivning. Helhetsbedömningen grundas på en psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning. Beslut om inskrivning i grundsärskolan fattas av rektor.

För elever med utvecklingsstörning är det lika viktigt som för andra elever att få så stort inflytande över sitt lärande och sin skolsituation som det är möjligt. Grundsärskolan ger eleverna möjlighet att få läsa enligt anpassade kunskapsmål och i en studietakt som i stor utsträckning anpassas efter elevens förutsättningar.

Skolplikten för elever inskrivna i den obligatoriska grundsärskolan är nio år men man kan erbjudas extra skolår för att uppnå målen i kursplanerna. Utvärdering och dokumentation av arbetet med eleverna anser vi vara ett viktigt led i att utveckla kvaliteten i skolan. Vi skriver individuell planering/åtgärdsprogram till alla våra elever. Föräldrarnas delaktighet och medverkan i skolan är betydelsefulla för oss. Ett gott och nära samarbete med hemmet är en viktig förutsättning för att vi ska se elevens helhet, samt att vi ska lyckas skapa en bra och meningsfull skola för våra elever.


Grundsärskolan bedrivs på två skolheter inne på tätorten. Grundsärskola åk 1-6 Volgsjö skola leds av rektor Lena Olofsson. Grundsärskola åk 7-9 Hembergsskolan leds av tf rektor Lars Gavelin. Inom  rektorsområdet arbetar lärare med olika pedagogiska inriktningar, assistenter, specialpedagoger samt elevhälsans personal. Vi har även ett bra och nära samarbete med externa specialister.

Vår främsta uppgift i grundsärskolan är att se eleven och lägga vikt vid dennes kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling under sin skoltid hos oss.

Vill du veta mer om grundsärskolan i Vilhelmina är du välkommen att ringa.


Rektor Volgsjö grundsärskola åk 1-6
Lena Olofsson
0940 - 141 77

Rektor Hembergsskolan grundsärskola åk 7-9
Lennart Täljebad
0940 – 144 35

                   
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601