Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Barn och utbildning print

Mon 16. Jun 14 10:38

Maana- jih ööhpehtimmie

Ööhpehtimmiereeremem dïedtem åtna gaajhkide ööhpetimmide Vualtjeren
tjïeltesne, aarhskuvleste gosk jolleskuvlese.
Ööhpehtimmiesuerkiem lea aarhskuvledarjoem gusnie aarhskuvlide jih
fuelhkiebiejjiehïejmem, maadthskuvle gusnie aaj aarhskuvleklaasse,
eejehtshïejme jih sjïereskuvledarjoem.
Jåarhkeskuvlen ööhpehtimmie jih aaj jåarhkesjïereskuvledarjoem tjïelten jïjtjesh
jåarhkeskuvlesne dorje, Malgomajskuvlesne, gusnie gaektsie nasjovnalen
programmh jih dah vïjhte introduksjovneprogrammide.
Learoejarnge dïedtem geerveööhpehtämman ovmessie daltesidie,
maadthdaltesistie don jolleskuvledaltesasse åtna.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601