Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Tillsyn fristående förskolor

Vilhelmina kommun har skyldighet enl. Skollagen 26 kap. att utföra tillsyn av de verksamheter som bedrivs i annan regi.

Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.

MB900433868.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/100/FOV1-0004C590/FOV1-0005186F/100
Fri 19. Apr 13 07:04