Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Plan för diskriminering och kränkande behandling print

Wed 2. Sep 15 07:39

En Plan för diskriminering och kränkande behandling finns att läsa för varje förskoleenhet under  "Kommunala förskolor".

Vår vision är att alla barn ska känna trygghet i förskolan.
Ingen ska känna rädsla för att diskriminering eller kränkningar kan förekomma.
Detta förutsätter att vår verksamhet genomsyras av ett väl förankrat förhållningssätt, goda sociala relationer, trygghet, respekt och acceptans för andra.
Personalen har ansvar för att ingen blir illa behandlad i förskolan, i fritidshemmet, i barngruppen, i föräldragruppen eller i personalgruppen.


Att förebygga diskriminering och kränkande behandling.
Verksamheten ska följa Skollagen 6 kap. 1§ - 16§, Läroplan för förskolan och Läroplan för grundskola, förskoleklass o fritidshemmet 2011.

Syftet med en Plan för diskriminering och kränkande behandling är att främja likabehandling och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Personal, barn och vårdnadshavare skall ha kännedom om lagtext, styrdokument samt kännedom om och möjlighet till medverkan i upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Gällande lagar är;  Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (1985:1100), samt nya skollagen (2010:800), 6 kap.
Omfattar i dag alla utbildningsanordnare.  


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601