Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Riktlinjer print

Tue 4. Apr 17 13:17

Om Förskola Vilhelmina Kommun

Förskoleverksamheten bedrivs och organiseras
i form av förskola.
Den vänder sig till alla barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov och till  barn med behov av särskilt stöd.

Förskoleverksamhetens öppettider är 06.00 - 18.00.

Förskolorna stänger fyra dagar/år för personalfortbildning och pedagogiskt kvalitetsarbete.
Information om datum meddelas senast tre månader innan.

I alla kommunens förskolor arbetar man utifrån den av Utbildningsdepartementet
gällande Läroplanen för Förskolan, Lpfö-98, reviderad 2016.
Här kan Du gå in och läsa den.  


Allmänna definitioner och begrepp
Förskola
bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år.
Öppen förskola
vänder sig i första hand till barn som står utanför den reguljära förskolan samt till deras föräldrar.  
Allmän förskola, för barn 3, 4 och 5 år.
Barn ska enl. Skollagen 8 kap. 4§ erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år och ska omfatta minst 525 tim/år eller 15 tim/vecka. Verksamheten är avgiftsfri. Vårdnadshavarna avgör om de vill nyttja allmän förskoleplats.

Tillämpningsregler
Enligt Skollagen 8 kap. 5§ ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

För placering i förskola och fritidshem gäller allmänt att:
Barnet ska vara minst 12 månader och högst 12 år.

Barnet skall vara mantalskrivet i Vilhelmina kommun eller stadigvarande vistas där.

Föräldern/föräldrarna förvärvsarbetar och/eller studerar.

Med föräldrar jämställes sammanboende med barn och fosterföräldrar, samt gifta utan gemensamma barn.
Avgiften baserad på familjens bruttoinkomster och antalet nyttjade timmar per månad.
Avgiften debiteras i efterskott.
Avgift debiteras från första dagen, inskolningstid inräknad.

Mer information finns att läsa  under  "Tillämpningsregler och Taxor".
   
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601