Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunrevisionen print

Tue 14. Jun 16 14:18

Är verksamheten effektiv, utförs och redovisas den på det sätt som fullmäktige bestämt? Den frågan skall, av  fullmäktige valda revisorer, besvaras.

Vilhelmina kommun har fem förtroendevalda revisorer.
Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga yrkesrevisorer som utför det praktiska revisionsarbetet.

Revisionsrapporter

Resultatet av de granskningar som genomförts av kommunens revisorer presenteras i revisionsrapporter.

Varje år uttalar sig revisorerna om kommunens delårsredovisning samt skriver en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning

Lars Sjölin (C)Per-Olov Nilsson (S)Mirza Debernardi (C)Johnny Holmgren (KD)bengtivanlidkvist.jpg

Vi är utsedda av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun och vår uppgift är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom Vilhelmina kommuns olika nämnder och styrelser.

Det innebär att vi granskar kommunens räkenskaper granskar nämnderna och styrelsernas verksamheter. Revisionens uppdrag utgår från kommunallagen, Vilhelmina kommuns revisionsreglemente samt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vi granskar att kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi granskar att verksamheten bedrivits enligt fastställda politiska mål och intentioner.
Vi granskar att verksamheten bedrivs effektivt och att man har en god ekonomisk hushållning.
Vi granskar om räkenskaperna är korrekta och rättvisande.
Vi granskar att legala krav tillgodoses.
Vi granskar att den interna kontrollen som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Förvaltningsrevision innebär att vi granskar olika verksamheter och får en uppfattning om verksamheten i fråga hanteras på det sätt som varit tänkt.

Resultatet av våra granskningar överlämnas till berörd nämnd eller styrelse och fullmäktige. All vår granskning och våra rapporter är offentliga handlingar och kan läsas av alla.

I de kommunala bolagen VIBO, VIFAB är vi utsedda till s.k. lekmannarevisorer. Det innebär att vi för kommunfullmäktiges räkning granskar om bolagen sköts på det sätt som ägaren bestämt.

Vår uppfattning är att revisionen skall ha som syfte att tillsammans med kommunens nämnder, styrelser och bolag medverka till att utveckla arbetssätt och rutiner inom kommunen. Vi redovisar tydligt vår uppfattning i de granskningar vi genomför hos nämnderna och styrelsen även om de i vissa fall kan vara kritiska.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601