Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Beslut ang tillfälligt förbud mot terrängkörning N Gardfjället

Beslut angående tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Norra Gardfjället, Storumans och Vilhelmina kommuner


Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313)
och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594), att Norra Gardfjället ska
stängas för trafik med terrängmotorfordon från och med fredag 25 november
2016 fram till 31 december 2016, enligt nedanstående ordning.
Förbudet ska gälla all statlig mark som är kalfjäll samt anslutande
skogsområde ner till granskogsranden inom Norra Gardfjället, motsvarande
den indelning som anges som område VA19 på Jaktkarta för jakt på småvilt
på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens län, utgiven 2014, se
även bilaga 1:
Skoterleder inom området ska regleras enligt följande:
1. Skoterleden mellan Umnäs-Ripfjäll-Matsdal hålls stängd.
2. Skoterleden mellan Matsdal och Forsmark hålls stängd.
Undantag
Från förbudet undantas personal som anges i 1 § terrängkörnings-
förordningen punkterna 1-6.
Beslutet gäller även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet
Den 22 november kom Vapstens sameby, genom Inger-Ann Omma, via e-post
in med ansökan om att stänga Norra Gardfjället, skoterlederna mellan Matsdal
och Forsmark samt Umnäs-Ripfjäll-Matsdal för skoterkörning från och med den
25 november 2016 till skydd för renarna som hålls vid Norra Gardfjäll på grund
av vargförekomst vid vinterbeteslandet vid kusten.

Beslut
Datum Ärendebeteckning
Länsstyrelsen
Västerbotten
2016-11-25 523-9889-2016 2

Motivering till beslutet
Varje höst sker en förflyttning av renar från fjällen till kusten. I år det
observerats ett revirhävdande vargpar längs kusten i det som är Vapsten
samebys vinterbetesmarker. Samebyn håller därför sina renar kvar i
fjällområdena. Renarna är känsliga för störning och förflyttar sig lätt från
betesområden om de blir störda. Området är ett kärnområde för samebyn
och utgör riksintresse för rennäringen, därför föreligger skäl att stänga Norra
Gardfjället i väntan på att renarna kan flyttas mot kustlandet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) får länsstyrelsen förbjuda körning
inom ett område eller meddela föreskrifter för körning om den kan medföra
olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.
Enligt 15 § terrängkörningsförordningen (1979:594) får förbud enligt 3 §
terrängkörningslagen meddelas av länsstyrelsen om förbudet omfattar mer än en
kommun.


http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04E6D175-04EFB3BD
Wed 30. Nov 16 07:49