Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

VILHELMINA KOMMUN Samråd - Detaljplan Smeden 2 & 10 print

Tue 15. Nov 16 16:14

VILHELMINA KOMMUN  
Samråd - Detaljplan Smeden 2 & 10
Förslag till ny detaljplan har upprättats för att ge planmässiga förutsättningar för ett
trygghetsboende i centrala Vilhelmina. Våning 1 & 2anpassas till trygghetsboende och handel
och kontor blir kvar i våning 1, markplan. Planen medger även att inglasade balkonger/gång
kan byggas till mot Volgsjövägen.
På parkeringsytan bakom huset kan carportar och uteplats tillskapas.
Planförslaget finns ute för samråd under tiden 15 november – 5 dec 2016.
Förslaget som har upprättats av Tyren´s avviker inte från kommunens översiktsplan och
planens begränsade omfattning gör att kommunen bedömer att dess genomförande inte kan
medföra betydande miljöpåverkan och att kriteriernai MKB-förordningen inte uppfylls.
Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen bedöms inte föreligga och
således inte heller någon miljökonsekvensbeskrivning.
Planen som genomföras via standardförfarande skickas till Länsstyrelsen, Lantmäteriet,
berörda myndigheter och kända sakägare. Handlingarna finns även tillgängliga på
kommunens hemsida www.vilhelmina.seoch i Kommunhuset, miljö- och byggnadskontoret.
Om Du har Synpunkterpå förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss (med namn, adress
och telefonnummer) senast den 5 dec 2016.
Skicka till: Miljö- och byggnadsnämnden, 912 81 Vilhelmina alt. via e-post:
Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.


Har Ni frågor så hör av Er till Ulla-Karin Dahlbergtel.0940- 140 82 eller
eller via e-post till: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Miljö- och byggnadsnämnden
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601