Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

VILHELMINA KOMMUN KUNGÖRELSE  print

Thu 10. Nov 16 10:06

VILHELMINA KOMMUN  KUNGÖRELSE
Detaljplan för del av Grundfors 1:41 - Utställning
Förslag till detaljplan för del av Grundfors 1:41 finns utställd för granskning
under tiden 14 november – 11 december 2016.
Förslaget som har upprättats av Lidénkonsulter avviker inte från kommunens översiktsplan.
Planområdet är privatägt och beläget i byn Grundfors.
Syftet med planen är att utöka befintligt fritidshusområde med 12 nya tomter.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats ochgeotekniska undersökningar har
genomförts.
Samrådsredogörelse har upprättats och planförslagethar reviderats efter samråd som
genomfördes 11 augusti – 6 september 2015
Planen som genomförs via normalt planförfarande harskickats till Länsstyrelsen,
Lantmäteriet, Vilhelmina Norra sameby, berörda myndigheter och kända sakägare.
Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.vilhelmina.se
och i Kommunhuset, miljö- och byggnadskontoret.
Om Du har Synpunkterpå förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss (med namn, adress
och telefonnummer) senast den 11 december 2016.
Skicka till: Miljö- och byggnadsnämnden, 912 81 Vilhelmina alt. via e-post:
Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.
Har Ni frågor så hör av Er till Ulla-Karin Dahlbergtel.0940- 140 82 eller
eller via e-post till: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Miljö- och byggnadsnämnden

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601