Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

KUNGÖRELSE

KUNGÖRELSE
Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets Hus, Måndagen den 17 oktober  2016 kl. 10.00 för behandling av nedanstående ärenden.


K G Abramsson
Ordförande
---------------------------------------------------------------

Ärenden

                                        
1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Motion-Inrättande av öppet enkätforum på kommunens hemsida       
4. Motion-Inför Jourklass i Vilhelminas kommunala tätortsskolor       
5. Motion-Att utreda möjligheten för de kommunala skolornas elever
   i årskurs nio att få besöka ett sammanträde i kommunfullmäktige        
6. Interpellation angående nedläggning av Latikbergs skola    
7. Interpellation angående skolinspektionens rapport om Hembergsskolan                                 
8. Delårsbokslut 2016                          
9. Vilhelmina kommuns bredbandsnät – taxa från 2017-01-01   
10. Jämställdhetsplan 2016-2018                       
11. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism         
12. Ansvarsfrihet 2015 – Akademi Norr                 
13. Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas
     ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.                          
14. Statsbidrag för DS 2015:60 ” Rätt till komvux”                
15. Fullmäktigeberedning Kultur och fritid             
16. Tolkning arvodes och ersättningsreglementet                
17. Ansökan om upprättande av detaljplan, planbesked Kittelfjäll 1:173-Björnfällan                         
18. Sammanträdesplan 2017                      
19. Kungörande annonsering 2017                        
20. Valärende                          
21. Överläggning – information om minoritetsreform          

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tv

http://www.vilhelmina.se/Hem/Tidigare%20nyheter/S04C570B7-04EFB310
Mon 17. Oct 16 08:13