Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE Förslag till detaljplan för Matsdal 1:78 print

Mon 16. May 16 14:15

20160509_074307_2.jpgUnderrättelse
Förslag till detaljplan för Matsdal 1:78, finns nu tillgängligt för granskning under tiden
16 maj – 29 maj 2016.Förslaget har upprättats av Tyréns, Johanna Söderholm
Planområdet är ca 25 ha stort och beläget i Matsdals västra del.
Planförslaget följer intentionerna i kommunens Översiktsplan och syftet med planen är att
skapa planmässiga förutsättningar för ny fritidshusbebyggelse.
Planen bedöms inte vara av den art att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) behöver
upprättas. En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av Tyréns.
Samråd har genomförts under tiden 13 april – 11 maj2016, därefter har en samrådsredogörelse
upprättats och planhandlingarna reviderats.
Planen som genomförs via standard förfarande har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet,
Vapstens sameby, berörda myndigheter och kända sakägare. Handlingarna finns tillgängliga
hos Miljö- och byggnadsnämnden samt på kommunens hemsida www.vilhelmina.se
Om Du har Synpunkterpå förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss (med namn, adress
och telefonnummer) senast den 29 maj 2016.
Skicka till: Miljö- och byggnadsnämnden, 912 81 Vilhelmina alt. via e-post:
Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen.
Har Ni frågor så hör av Er till Ulla-Karin Dahlbergtel.0940- 140 82 eller
eller via e-post till: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Miljö- och byggnadsnämnden

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601