Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

KUNGÖRELSE Utställning av detaljplan för Kittelfjäll 1:9 och 1:10 print

Mon 9. May 16 07:58

    20160509_074307_2.jpg               
                

Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:9 och 1:10, finns utställd för granskning under tiden  
10 maj – 7 juni 2016.  Förslag till detaljplan har upprättats av Tyréns, Johanna Söderholm
Planområdet är ca 100 ha stort och beläget i Kittelfjälls västra delar mellan Vojmån och Sagavägen, väg 1088.

Planförslaget följer intentionerna i kommunens Översiktsplan och den fördjupade översiktplanen för Kittelfjäll.
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny fritidshusbebyggelse med tillhörande verksamheter.

Planen bedöms inte vara av den art att en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) behöver upprättas. De aspekter som kan leda till inverkan behandlas särskilt i planbeskrivningen.
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av Tyréns.

Samråd genomfördes i slutet av 2010, efter ett uppehåll i planarbetet har en samrådsredogörelse upprättats och planhandlingarna reviderats.

Planen som genomförs via normalt planförfarande har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Vilhelmina Norra sameby, berörda myndigheter och kända sakägare. Handlingarna som finns tillgängliga hos Miljö- och byggnadsnämnden och hos Sista Utposten i Kittelfjäll, finns även på kommunens hemsida www.vilhelmina.se
Om Du har Synpunkter på förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss (med namn, adress och telefonnummer) senast den 7 juni 2016.
Skicka till: Miljö- och byggnadsnämnden,  912 81 Vilhelmina alt. via e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Har Ni frågor så hör av Er till Ulla-Karin Dahlberg tel.0940- 140 82 eller
eller via e-post  till: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Miljö- och byggnadsnämnden

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601