Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kungrörelse Detaljplan för Kittelfjäll  print

Mon 21. Mar 16 12:09

    20160321_115949_0.jpg                    VILHELMINA KOMMUN       KUNGÖRELSE               
                  
Detaljplan för Kittelfjäll 1:285 och 1:297 m fl. - Utställning


Förslag till detaljplan för Kittelfjäll 1:285 och 1:297 m fl, finns utställd för granskning
under tiden  28 mars – 28 april 2016.

Förslag till detaljplan har upprättats av Ramböll, Daniel Bergvin
Planområdet ägs av Vilhelmina kommun och har en areal på ca 6, 4 ha, beläget söder om Sagavägen

Området är i den Fördjupade Översiktsplanen för Kittelfjäll utpekat för bl a bostäder och skoterleder.
Syftet med denna plan är att möjliggöra en utbyggnad av befintligt reningsverk samt skapa förutsättningar för småindustri och helikopterhangar.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats av WSP, dat september 2015 och
en översiktlig geoteknisk undersökning har utfördes av Tyréns 2010-07-14

Efter samråd som genomfördes 18 januari – 14 februari 2016, har en samrådsredogörelse upprättats och handlingarna reviderats.

Planen som genomförs via normalt planförfarande har skickats till Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Vilhelmina Norra sameby, berörda myndigheter och kända sakägare. Handlingarna finns även på kommunens hemsida www.vilhelmina.se
Om Du har Synpunkter på förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss (med namn, adress och telefonnummer) senast den 28 april 2016.
Skicka till: Miljö- och byggnadsnämnden,  912 81 Vilhelmina alt. via e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Har Ni frågor så hör av Er till Ulla-Karin Dahlberg tel.0940- 140 82 eller
eller via e-post  till: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Miljö- och byggnadsnämnden

Bilagor:
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601