Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kungörelse Kommunfullmäktige 19 juni

        KUNGÖRELSE
                            Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i
                            Folkets Hus, måndag 19 juni 2017, kl. 10.00
                            för behandling av nedanstående ärenden.
                            
                             K G Abramsson
                             Ordförande

---------------------------------------------------------------

Ärenden

1. Upprop                                       
2. Val av justerare                             
3. Allmänhetens frågestund                    
4. Motion-inrättande av juridisk kompetens             
5. Motion – Laddstolpar                               
6. Motion – Angående bussar som går tomma ut i fjälldalarna        
7. Motion – Angående sophanteringen(hushållsavfallet) inom  kommunen                                
8. Motion – Angående möjlighet att inrätta digitala invägningsstationer för hushållsavfall
   inom kommunen               
9. Interpellation – ställd till Utbildningsnämndens ordförande Viveka Abramsson                            
10. Medborgarförslag som gagnar kommunens dåliga ekonomi samt ge fina möjligheter
     för alla medborgare               
11. Medborgarförslag–Förbättra krisinformationen till medborgarna
12. Medborgarförslag – Förändra Vilhelminas återvinningssystem- Inför Återvinningscentral 2.0                   
13. Medborgarförslag – Lokalt avtal  för deltidsanställda inom kommunala räddningstjänsten                  
14. Redovisning av motioner                     
15. Redovisning av medborgarförslag                    
16. Årsredovisning 2016                                
17. Årsredovisning 2016 – Skogssällskapet           
18. Delårsbokslut april 2017                    
19. Budget 2017 – tilläggsbudget                     
20. Allmänpolitisk debatt                              
21. Renhållningstaxa 2018
22. Taxa serveringstillstånd 2018                      
23. Va-taxa 2018                                
24. Taxa för räddningstjänst 2018                    
25. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017-07-01   
26. Förändrade avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt hjälpmedelsverksamheten                    
27. Taxor inom miljö-och byggnadsnämndens område             
28. Budget 2018-2020                            
29. Arbetsmarknadsenhet                          
30. Justering av reglementen                            
31. Avgift för utlämnande av allmän handling                 
32. Trygghetsboende Smeden 10 och Smeden 2              
33. Redovisning av partistöd                   
34. Lokalbehov Malgomajskolan                    
                                
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.
Sammanträdet sänds via webb-tv

http://www.vilhelmina.se/Hem/S051B49C2-051B996A
Fri 16. Jun 17 14:19