Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Sammanställning av medborgardialogen om den upplevda tryggheten i Vilhelmina print

Fri 2. Dec 16 14:27


MEDBORGARDIALOG

Den medborgardialog som legat ute på Vilhelmina kommuns hemsida under några veckor i oktober, syftade till att få en bild av kommunmedborgarnas syn på säkerhetsaspekterna i sitt närområde, med anledning av det nya samverkansavtal, som den åttonde december kommer att tecknas mellan Polis och kommun. Utifrån den lokala lägesbilden, kommer Polis och kommun att gemensamt enas om vilka fokusområden man ska arbeta med för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Dessa kommer att formuleras i så kallade medborgarlöften.

Medborgarlöften handlar om att lyssna på, vad de som bor och verkar i ett område upplever är viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Vid sammanställningen av den enkät, som på Vilhelmina kommuns hemsida, kunnat besvaras på elektronisk väg, ser man att något fler män än kvinnor är representerade. Av dem som besvarat enkäten bor ungefär 3 av 4 i tätorten. Flest svar har inkommit från personer i åldern 31-40 år, följt av personer i åldern 51-60 och 61-70. Ett fåtal respondenter finns bland åldrarna 21-30 och 41-50.

Sammanfattningsvis kan man se att innevånarna på det hela taget, menar att Vilhelmina är en trygg plats, men man upplever att polisnärvaron minskat i omfattning och en utökad synlighet efterfrågas, främst kvällstid och vid storhelger. Den stora blandning av etniciteter som centrerats till bostadsområdet ”Trissen”, menas ge upphov till motsättningar och konflikter. Det kan också bitvis vara stökigt i andra bostadsområden, som exempelvis Larco.

Gällande trafikmiljön upplever man lite av laglöst land, med buskörning i centrala Vilhelmina och runt både Volgsjö- och Malgomajskolan. Man upplever dålig parkeringsmoral och bristande respekt för trafikregler, dessutom menar man att många bilister låter motorn stå på tomgång, till exempel utanför affärerna. Insatser från polisens håll, tänker man kraftigt skulle förbättra situationen. Trafiken upp mot fjälldalarna, tros också kunna påverkas till ett lugnare tempo, med fler polisbilar synliga på vägarna.

Dålig och trasig belysning, till exempel vid industriområden och järnvägen, tillsammans med nedgångna och övervuxna trottoarer, gång- och cykelvägar, upplevs som både otrygga och potentiella säkerhetsrisker, vilka dessutom ger samhället ett uttryck av förfall. ”Man känner sig rädd, ibland känner man cigarettrök, men det är så mörkt så man ser ingen.”

Från dessa medborgarröster blir några fokusområden tydliga. Man önskar se en ökning av den polisiära närvaron, bättre belysning på ett flertal områden, samt en upprustning av trottoarer, gång- och cykelvägar.

 


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601